Definities Algemene Voorwaarden


VGLN, tevens bekend als FPVFOOTAGE, officieel geregistreerd te Rheden onder Kamer van Koophandel nummer 88537854. Voor de doeleinden van deze overeenkomst wordt VGLN beschouwd als synoniem aan FPVFOOTAGE.

Cliënt: De entiteit waarmee VGLN een contractuele relatie heeft aangegaan.

Betrokken Partijen: FPVFOOTAGE en de Cliënt, gezamenlijk opererend.

Consument: Een individuele koper die optreedt in een niet-zakelijke hoedanigheid.


Toepasbaarheid van Algemene Voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, orders, contracten en leveringen van diensten of producten die worden uitgevoerd door of namens VGLN.

De betrokken partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken als ze dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepassing van eventuele aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Cliënt of van derde partijen wordt nadrukkelijk uitgesloten door de Betrokken Partijen.


Tarieven


Alle tarieven die VGLN hanteert zijn in euro's, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele bijkomende kosten zoals administratiekosten, belastingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij expliciet anders aangegeven of overeengekomen.

VGLN kan te allen tijde de tarieven die zij hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of anderszins bekend gemaakt, wijzigen.

VGLN bepaalt het tarief voor een dienst op basis van het daadwerkelijk aantal bestede uren.

Het tarief wordt berekend volgens de standaard uurtarieven van VGLN, die geldig zijn voor de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Als er voor een dienst van VGLN een totaalbedrag is overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij de partijen expliciet schriftelijk een vaste prijs hebben overeengekomen waarvan niet kan worden afgeweken.

VGLN heeft het recht de tarieven maandelijks aan te passen.

VGLN zal de cliënt over de tariefswijziging informeren voordat deze in werking treedt.

De consument heeft het recht de overeenkomst met VGLN te ontbinden als hij het niet eens is met de tariefswijziging.

Aanbiedingen en Offertes


Aanbiedingen en offertes afkomstig van VGLN zijn vrijblijvend, tenzij er expliciet een andere vermelding is gedaan.

Een offerte of aanbieding kent een geldigheidsduur van maximaal 2 maanden, tenzij er in de offerte of aanbieding een andere termijn voor acceptatie wordt aangegeven.

Indien de cliënt een offerte of aanbieding niet binnen de daarvoor geldende termijn accepteert, dan komt de offerte of aanbieding te vervallen.

Aanbiedingen en offertes zijn niet geldig voor toekomstige bestellingen, tenzij de betrokken partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

.

Verzekering 


De cliënt is verplicht de volgende zaken naar behoren te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand-, explosie- en waterschade alsook diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;

zaken van VGLN die bij de cliënt aanwezig zijn;

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

De cliënt zal de polis van deze verzekeringen op verzoek van VGLN ter inzage geven.


Consequenties van vertraagde betaling


Indien de cliënt niet binnen de afgesproken termijn betaalt, is VGLN gerechtigd om een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de cliënt in gebreke is, waarbij een deel van een maand als volledige maand wordt beschouwd.

Bij verzuim is de cliënt tevens de buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding aan VGLN verschuldigd.

De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Bij uitblijvende betaling kan VGLN haar verplichtingen opschorten tot de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van VGLN op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Indien de cliënt weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door VGLN, blijft hij verplicht de overeengekomen prijs aan VGLN te voldoen.


Klachten


De consument dient VGLN binnen 2 maanden na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

De klant geeft een gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming, zodat VGLN adequaat kan reageren.

De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.

Als een klacht betrekking heeft op lopend werk, kan dit in ieder geval niet leiden tot de verplichting van VGLN om andere dan de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.


Uitvoering van de overeenkomst


VGLN voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed werk.

De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van eventueel overeengekomen aanbetaling door de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat VGLN op tijd kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.

Als de klant er niet voor zorgt dat VGLN op tijd kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als VGLN met meerdere klanten een overeenkomst sluit, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan VGLN verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid VGLN


VGLN is alleen aansprakelijk voor schade geleden door de klant als die schade het gevolg is van opzettelijke of bewuste roekeloosheid.

Als VGLN aansprakelijk is voor enige schade, is het alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

VGLN is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

VGLN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor;

Persoonlijk letsel veroorzaakt door het gebruik van speciale effecten / FX, waaronder CO2, confetti, streamers, vlammen en vuurwerk.

Letselschade veroorzaakt door een persoon die tegen de instructies van de piloot in de vliegrichting van de drone verandert. Denk hierbij aan het wegslaan van de drone, het grijpen van de drone uit de lucht, etc. of het gooien van voorwerpen naar de drone.

Letsel veroorzaakt aan personen die betrokken zijn bij de bediening van de drone.

Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en zijn bij benadering, en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Ingebrekestelling


De klant moet VGLN schriftelijk in gebreke stellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling VGLN daadwerkelijk (op tijd) bereikt.


Recht op ontbinding


De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als VGLN tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar speciale aard of omdat ze van ondergeschikte betekenis is, geen ontbinding rechtvaardigt.

Als de nakoming van de verplichtingen door VGLN niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat VGLN in verzuim is.

VGLN heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt, of als er omstandigheden aan het licht komen die VGLN goede reden geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal nakomen.


Vervaltermijn


Elk recht van de klant op schadevergoeding van VGLN vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit niet uit wat bepaald is in artikel 6:89 BW.


Verrekenen


Tenzij de cliënt een consument is, doet de cliënt afstand van zijn recht om een schuld aan VGLN te verrekenen met een vordering op VGLN.

Herziening van de Overeenkomst 


Als na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat wijzigingen of aanvullingen noodzakelijk zijn, zullen de partijen de overeenkomst tijdig en in gezamenlijk overleg dienovereenkomstig aanpassen.


Overmacht


Naast het bepaalde in artikel 6:75 BW, geldt dat een tekortkoming van VGLN in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan VGLN kan worden toegerekend in enige situatie die onafhankelijk is van de wil van VGLN, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van VGLN kan worden verwacht.

Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 wordt mede verstaan - maar is niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, oproer, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom- en/of elektriciteitsstoringen, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen, het niet mogen opereren in een gesloten luchtruim.

Als er een overmachtsituatie optreedt waardoor VGLN een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat VGLN in staat is ze na te komen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

VGLN is in een overmachtsituatie geen schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel zou hebben.


Gevolgen van Ongeldigheid of VernietigbaarheidAls een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. Een ongeldige of vernietigbare bepaling zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke intentie van VGLN ligt.

Overdracht van Rechten


De rechten van de klant uit de overeenkomst tussen partijen kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VGLN. Deze clausule geldt als een eigendomsrechtelijke bepaling volgens artikel 3:83, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).


Wijziging Algemene Voorwaarden


VGLN behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van minder belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Belangrijke inhoudelijke wijzigingen zullen zo veel mogelijk vooraf met de klant worden besproken.

Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen bij een significante wijziging van de algemene voorwaarden.Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter


Elke overeenkomst tussen de partijen is onderhevig aan het Nederlandse recht. Alleen de Nederlandse rechter in het arrondissement waar VGLN gevestigd is, praktijk houdt of kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen, zowel mondeling als schriftelijk.


Algemene voorwaarden - VGLN, FPVFOOTAGEDefinities Algemene Voorwaarden


VGLN, tevens bekend als FPVFOOTAGE, officieel geregistreerd te Rheden onder Kamer van Koophandel nummer 88537854. Voor de doeleinden van deze overeenkomst wordt VGLN beschouwd als synoniem aan FPVFOOTAGE.

Cliënt: De entiteit waarmee VGLN een contractuele relatie heeft aangegaan.

Betrokken Partijen: FPVFOOTAGE en de Cliënt, gezamenlijk opererend.

Consument: Een individuele koper die optreedt in een niet-zakelijke hoedanigheid.


Toepasbaarheid van Algemene Voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, orders, contracten en leveringen van diensten of producten die worden uitgevoerd door of namens VGLN.

De betrokken partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken als ze dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepassing van eventuele aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Cliënt of van derde partijen wordt nadrukkelijk uitgesloten door de Betrokken Partijen.


Tarieven


Alle tarieven die VGLN hanteert zijn in euro's, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele bijkomende kosten zoals administratiekosten, belastingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij expliciet anders aangegeven of overeengekomen.

VGLN kan te allen tijde de tarieven die zij hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of anderszins bekend gemaakt, wijzigen.

VGLN bepaalt het tarief voor een dienst op basis van het daadwerkelijk aantal bestede uren.

Het tarief wordt berekend volgens de standaard uurtarieven van VGLN, die geldig zijn voor de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Als er voor een dienst van VGLN een totaalbedrag is overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij de partijen expliciet schriftelijk een vaste prijs hebben overeengekomen waarvan niet kan worden afgeweken.

VGLN heeft het recht de tarieven maandelijks aan te passen.

VGLN zal de cliënt over de tariefswijziging informeren voordat deze in werking treedt.

De consument heeft het recht de overeenkomst met VGLN te ontbinden als hij het niet eens is met de tariefswijziging.

Aanbiedingen en Offertes


Aanbiedingen en offertes afkomstig van VGLN zijn vrijblijvend, tenzij er expliciet een andere vermelding is gedaan.

Een offerte of aanbieding kent een geldigheidsduur van maximaal 2 maanden, tenzij er in de offerte of aanbieding een andere termijn voor acceptatie wordt aangegeven.

Indien de cliënt een offerte of aanbieding niet binnen de daarvoor geldende termijn accepteert, dan komt de offerte of aanbieding te vervallen.

Aanbiedingen en offertes zijn niet geldig voor toekomstige bestellingen, tenzij de betrokken partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

.

Verzekering 


De cliënt is verplicht de volgende zaken naar behoren te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand-, explosie- en waterschade alsook diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;

zaken van VGLN die bij de cliënt aanwezig zijn;

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

De cliënt zal de polis van deze verzekeringen op verzoek van VGLN ter inzage geven.


Consequenties van vertraagde betaling


Indien de cliënt niet binnen de afgesproken termijn betaalt, is VGLN gerechtigd om een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de cliënt in gebreke is, waarbij een deel van een maand als volledige maand wordt beschouwd.

Bij verzuim is de cliënt tevens de buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding aan VGLN verschuldigd.

De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Bij uitblijvende betaling kan VGLN haar verplichtingen opschorten tot de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van VGLN op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Indien de cliënt weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door VGLN, blijft hij verplicht de overeengekomen prijs aan VGLN te voldoen.


Klachten


De consument dient VGLN binnen 2 maanden na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

De klant geeft een gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming, zodat VGLN adequaat kan reageren.

De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.

Als een klacht betrekking heeft op lopend werk, kan dit in ieder geval niet leiden tot de verplichting van VGLN om andere dan de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.


Uitvoering van de overeenkomst


VGLN voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed werk.

De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van eventueel overeengekomen aanbetaling door de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat VGLN op tijd kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.

Als de klant er niet voor zorgt dat VGLN op tijd kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als VGLN met meerdere klanten een overeenkomst sluit, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan VGLN verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid VGLN


VGLN is alleen aansprakelijk voor schade geleden door de klant als die schade het gevolg is van opzettelijke of bewuste roekeloosheid.

Als VGLN aansprakelijk is voor enige schade, is het alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

VGLN is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

VGLN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor;

Persoonlijk letsel veroorzaakt door het gebruik van speciale effecten / FX, waaronder CO2, confetti, streamers, vlammen en vuurwerk.

Letselschade veroorzaakt door een persoon die tegen de instructies van de piloot in de vliegrichting van de drone verandert. Denk hierbij aan het wegslaan van de drone, het grijpen van de drone uit de lucht, etc. of het gooien van voorwerpen naar de drone.

Letsel veroorzaakt aan personen die betrokken zijn bij de bediening van de drone.

Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en zijn bij benadering, en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Ingebrekestelling


De klant moet VGLN schriftelijk in gebreke stellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling VGLN daadwerkelijk (op tijd) bereikt.


Recht op ontbinding


De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als VGLN tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar speciale aard of omdat ze van ondergeschikte betekenis is, geen ontbinding rechtvaardigt.

Als de nakoming van de verplichtingen door VGLN niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat VGLN in verzuim is.

VGLN heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt, of als er omstandigheden aan het licht komen die VGLN goede reden geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal nakomen.


Vervaltermijn


Elk recht van de klant op schadevergoeding van VGLN vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit niet uit wat bepaald is in artikel 6:89 BW.


Verrekenen


Tenzij de cliënt een consument is, doet de cliënt afstand van zijn recht om een schuld aan VGLN te verrekenen met een vordering op VGLN.

Herziening van de Overeenkomst 


Als na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat wijzigingen of aanvullingen noodzakelijk zijn, zullen de partijen de overeenkomst tijdig en in gezamenlijk overleg dienovereenkomstig aanpassen.


Overmacht


Naast het bepaalde in artikel 6:75 BW, geldt dat een tekortkoming van VGLN in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan VGLN kan worden toegerekend in enige situatie die onafhankelijk is van de wil van VGLN, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van VGLN kan worden verwacht.

Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 wordt mede verstaan - maar is niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, oproer, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom- en/of elektriciteitsstoringen, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen, het niet mogen opereren in een gesloten luchtruim.

Als er een overmachtsituatie optreedt waardoor VGLN een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat VGLN in staat is ze na te komen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

VGLN is in een overmachtsituatie geen schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel zou hebben.


Gevolgen van Ongeldigheid of VernietigbaarheidAls een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. Een ongeldige of vernietigbare bepaling zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke intentie van VGLN ligt.

Overdracht van Rechten


De rechten van de klant uit de overeenkomst tussen partijen kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VGLN. Deze clausule geldt als een eigendomsrechtelijke bepaling volgens artikel 3:83, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).


Wijziging Algemene Voorwaarden


VGLN behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van minder belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Belangrijke inhoudelijke wijzigingen zullen zo veel mogelijk vooraf met de klant worden besproken.

Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen bij een significante wijziging van de algemene voorwaarden.Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter


Elke overeenkomst tussen de partijen is onderhevig aan het Nederlandse recht. Alleen de Nederlandse rechter in het arrondissement waar VGLN gevestigd is, praktijk houdt of kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen, zowel mondeling als schriftelijk.


Algemene voorwaarden - VGLN, FPVFOOTAGEDefinities Algemene Voorwaarden


VGLN, tevens bekend als FPVFOOTAGE, officieel geregistreerd te Rheden onder Kamer van Koophandel nummer 88537854. Voor de doeleinden van deze overeenkomst wordt VGLN beschouwd als synoniem aan FPVFOOTAGE.

Cliënt: De entiteit waarmee VGLN een contractuele relatie heeft aangegaan.

Betrokken Partijen: FPVFOOTAGE en de Cliënt, gezamenlijk opererend.

Consument: Een individuele koper die optreedt in een niet-zakelijke hoedanigheid.


Toepasbaarheid van Algemene Voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, orders, contracten en leveringen van diensten of producten die worden uitgevoerd door of namens VGLN.

De betrokken partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken als ze dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepassing van eventuele aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Cliënt of van derde partijen wordt nadrukkelijk uitgesloten door de Betrokken Partijen.


Tarieven


Alle tarieven die VGLN hanteert zijn in euro's, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele bijkomende kosten zoals administratiekosten, belastingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij expliciet anders aangegeven of overeengekomen.

VGLN kan te allen tijde de tarieven die zij hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of anderszins bekend gemaakt, wijzigen.

VGLN bepaalt het tarief voor een dienst op basis van het daadwerkelijk aantal bestede uren.

Het tarief wordt berekend volgens de standaard uurtarieven van VGLN, die geldig zijn voor de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Als er voor een dienst van VGLN een totaalbedrag is overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij de partijen expliciet schriftelijk een vaste prijs hebben overeengekomen waarvan niet kan worden afgeweken.

VGLN heeft het recht de tarieven maandelijks aan te passen.

VGLN zal de cliënt over de tariefswijziging informeren voordat deze in werking treedt.

De consument heeft het recht de overeenkomst met VGLN te ontbinden als hij het niet eens is met de tariefswijziging.

Aanbiedingen en Offertes


Aanbiedingen en offertes afkomstig van VGLN zijn vrijblijvend, tenzij er expliciet een andere vermelding is gedaan.

Een offerte of aanbieding kent een geldigheidsduur van maximaal 2 maanden, tenzij er in de offerte of aanbieding een andere termijn voor acceptatie wordt aangegeven.

Indien de cliënt een offerte of aanbieding niet binnen de daarvoor geldende termijn accepteert, dan komt de offerte of aanbieding te vervallen.

Aanbiedingen en offertes zijn niet geldig voor toekomstige bestellingen, tenzij de betrokken partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

.

Verzekering 


De cliënt is verplicht de volgende zaken naar behoren te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand-, explosie- en waterschade alsook diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;

zaken van VGLN die bij de cliënt aanwezig zijn;

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

De cliënt zal de polis van deze verzekeringen op verzoek van VGLN ter inzage geven.


Consequenties van vertraagde betaling


Indien de cliënt niet binnen de afgesproken termijn betaalt, is VGLN gerechtigd om een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de cliënt in gebreke is, waarbij een deel van een maand als volledige maand wordt beschouwd.

Bij verzuim is de cliënt tevens de buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding aan VGLN verschuldigd.

De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Bij uitblijvende betaling kan VGLN haar verplichtingen opschorten tot de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van VGLN op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Indien de cliënt weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door VGLN, blijft hij verplicht de overeengekomen prijs aan VGLN te voldoen.


Klachten


De consument dient VGLN binnen 2 maanden na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

De klant geeft een gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming, zodat VGLN adequaat kan reageren.

De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.

Als een klacht betrekking heeft op lopend werk, kan dit in ieder geval niet leiden tot de verplichting van VGLN om andere dan de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.


Uitvoering van de overeenkomst


VGLN voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed werk.

De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van eventueel overeengekomen aanbetaling door de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat VGLN op tijd kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.

Als de klant er niet voor zorgt dat VGLN op tijd kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als VGLN met meerdere klanten een overeenkomst sluit, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan VGLN verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid VGLN


VGLN is alleen aansprakelijk voor schade geleden door de klant als die schade het gevolg is van opzettelijke of bewuste roekeloosheid.

Als VGLN aansprakelijk is voor enige schade, is het alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

VGLN is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

VGLN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor;

Persoonlijk letsel veroorzaakt door het gebruik van speciale effecten / FX, waaronder CO2, confetti, streamers, vlammen en vuurwerk.

Letselschade veroorzaakt door een persoon die tegen de instructies van de piloot in de vliegrichting van de drone verandert. Denk hierbij aan het wegslaan van de drone, het grijpen van de drone uit de lucht, etc. of het gooien van voorwerpen naar de drone.

Letsel veroorzaakt aan personen die betrokken zijn bij de bediening van de drone.

Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en zijn bij benadering, en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Ingebrekestelling


De klant moet VGLN schriftelijk in gebreke stellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling VGLN daadwerkelijk (op tijd) bereikt.


Recht op ontbinding


De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als VGLN tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar speciale aard of omdat ze van ondergeschikte betekenis is, geen ontbinding rechtvaardigt.

Als de nakoming van de verplichtingen door VGLN niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat VGLN in verzuim is.

VGLN heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt, of als er omstandigheden aan het licht komen die VGLN goede reden geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal nakomen.


Vervaltermijn


Elk recht van de klant op schadevergoeding van VGLN vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit niet uit wat bepaald is in artikel 6:89 BW.


Verrekenen


Tenzij de cliënt een consument is, doet de cliënt afstand van zijn recht om een schuld aan VGLN te verrekenen met een vordering op VGLN.

Herziening van de Overeenkomst 


Als na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat wijzigingen of aanvullingen noodzakelijk zijn, zullen de partijen de overeenkomst tijdig en in gezamenlijk overleg dienovereenkomstig aanpassen.


Overmacht


Naast het bepaalde in artikel 6:75 BW, geldt dat een tekortkoming van VGLN in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan VGLN kan worden toegerekend in enige situatie die onafhankelijk is van de wil van VGLN, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van VGLN kan worden verwacht.

Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 wordt mede verstaan - maar is niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, oproer, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom- en/of elektriciteitsstoringen, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen, het niet mogen opereren in een gesloten luchtruim.

Als er een overmachtsituatie optreedt waardoor VGLN een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat VGLN in staat is ze na te komen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

VGLN is in een overmachtsituatie geen schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel zou hebben.


Gevolgen van Ongeldigheid of VernietigbaarheidAls een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. Een ongeldige of vernietigbare bepaling zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke intentie van VGLN ligt.

Overdracht van Rechten


De rechten van de klant uit de overeenkomst tussen partijen kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VGLN. Deze clausule geldt als een eigendomsrechtelijke bepaling volgens artikel 3:83, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).


Wijziging Algemene Voorwaarden


VGLN behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van minder belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Belangrijke inhoudelijke wijzigingen zullen zo veel mogelijk vooraf met de klant worden besproken.

Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen bij een significante wijziging van de algemene voorwaarden.Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter


Elke overeenkomst tussen de partijen is onderhevig aan het Nederlandse recht. Alleen de Nederlandse rechter in het arrondissement waar VGLN gevestigd is, praktijk houdt of kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen, zowel mondeling als schriftelijk.


Algemene voorwaarden - VGLN, FPVFOOTAGE